Solarly

Algemene voorwaarden | Solarly.nl

Inleiding

1.1

Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen Solarly ("wij," "ons," of "onze") en de gebruikers ("u" of "uw") van onze diensten voor leadgeneratie bij de installatie van zonnepanelen.

Diensten

2.1

Wij bieden een platform dat individuen en bedrijven die zonnepaneelinstallatiediensten zoeken ("Klanten") verbindt met professionals en bedrijven die dergelijke diensten aanbieden ("Installateurs").

2.2

Onze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verzamelen en verifiëren van informatie van Klanten, het genereren van leads en het verbinden van Klanten met Installateurs. Wij voeren zelf geen installatiediensten uit.

Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

3.1

Als Klant bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie bij het gebruik van onze diensten.

3.2

Als Installateur bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige informatie over uw bedrijf, inclusief uw kwalificaties, certificeringen en licenties.

3.3

U stemt ermee in om de door ons verstrekte informatie uitsluitend te gebruiken voor het doel van het leveren of ontvangen van zonnepaneelinstallatiediensten. U mag de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken, zoals marketing of acquisitie, zonder voorafgaande toestemming van de betreffende partij.

Servicekosten

4.1

Onze diensten worden kosteloos aangeboden aan Klanten.

4.2

Installateurs kunnen verplicht zijn om een vergoeding te betalen voor toegang tot en gebruik van ons platform. De tariefstructuur wordt apart uiteengezet in een overeenkomst tussen ons en de Installateur.

Beperking van aansprakelijkheid

5.1

Wij streven ernaar om accurate en betrouwbare informatie te verstrekken. Wij garanderen echter niet de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de via onze diensten verstrekte informatie.

5.2

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties, nalatigheden of prestaties van een Installateur of Klant. Eventuele overeenkomsten, contracten of interacties tussen Installateurs en Klanten zijn uitsluitend tussen die partijen.

5.3

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze diensten of enige overeenkomsten tussen Installateurs en Klanten.

Intellectuele eigendom

6.1

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, logo's en inhoud, zijn eigendom van Solarly of haar licentiegevers. U mag geen gebruik maken van, reproduceren, wijzigen of verspreiden van enig intellectueel eigendom van ons zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Beëindiging

7.1

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook uw toegang tot onze diensten te beëindigen of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk recht

8.1

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van ons rechtsgebied. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van ons rechtsgebied.

Wijzigingen

9.1

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing van de herziene versie op onze website. Uw voortgezet gebruik van onze diensten na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt uw acceptatie van die wijzigingen.